Algemene Voorwaarden Jorgen Advocaten

Algemene Voorwaarden Jorgen Advocaten Advocaten B.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door personen die verbonden zijn aan de besloten vennootschap Jorgen Advocaten Advocaten B.V. te Amsterdam, hierna “Jorgen Advocaten Advocaten”.

2. Alle opdrachten, vervolgopdrachten en alle andere werkzaamheden worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 BW aangegaan met Jorgen Advocaten en alle opdrachten worden geacht te zijn uitgevoerd door Jorgen Advocaten, ook indien de opdracht aan een bepaald persoon is verstrekt.

3. a. Iedere aansprakelijkheid van Jorgen Advocaten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Jorgen Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 50.000 of, indien het in totaal door de Jorgen Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000. c. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor te Amsterdam.

4. Jorgen Advocaten is gerechtigd om ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, procureurs en deskundigen. Jorgen Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Jorgen Advocaten is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden of de uitkomst daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever zal het resultaat van de werkzaamheden van Jorgen Advocaten slechts met schriftelijke toestemming van Jorgen Advocaten aan derden ter beschikking mogen stellen en slechts indien en voor zover deze derden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaarden.

6. a. De kosten van uitvoering van de opdracht door Jorgen Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium en zogenoemde verschotten. b. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door Jorgen Advocaten vastgestelde uurtarieven. c. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Jorgen Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen. d. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Jorgen Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van deskundigen en procureurs, reiskosten, kosten van uittreksels).

7. a. De door Jorgen Advocaten te verzenden facturen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan, te rekenen vanaf de datum van de factuur, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. b. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Jorgen Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Jorgen Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

8. Jorgen Advocaten kan van de opdrachtgever een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

9. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

10. Op alle aan Jorgen Advocaten verstrekte opdrachten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek wordt nadere informatie verstrekt over deze regeling.

11. Op alle overeenkomsten tussen Jorgen Advocaten en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval een geschil buiten het bereik van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur valt is de bevoegde rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van dat geschil.